U c h w a ł a  Nr XLIX/397/06

                                                     Rady Gminy Dopiewo

                                                     z dnia 30 stycznia 2006r.

  

                         w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2006r.

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r.,  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,  Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2003r.,  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz. U. z 2004r.,   Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441),  a także § 85 ust. 4 Statutu Gminy Dopiewo stanowiącego załącznik Uchwały Nr XXII/202/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004r.,  (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego  Nr 26 poz. 722 z dnia 4 marca 2004r.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej w 2006r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.