OBWIESZCZENIE nr RPP.6733.48.2022 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na części działki o nr ewid. 31/2, położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo, gmina Dopiewo.