OBWIESZCZENIE nr RPP.6733.50.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na części działek o nr ewid. 104/3, 110, położonych w obrębie geodezyjnym Dopiewiec, gmina Dopiewo.