OBWIESZCZENIE nr RPP.6733.33.2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV i złącz kablowych nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 192/76, 192/81, 192/82, 192/83, 192/84, 192/108 oraz na części działek o nr ewid. 192/106, 192/107, położonych w obrębie geodezyjnym Dopiewiec, gmina Dopiewo.