OBWIESZCZENIE nr RPP.6733.11.2022 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działki o nr ewid. 68/38 obręb Więckowice, gmina Dopiewo.