Preambuła

Poniższy katalog etyczny jest wzorem dla wszystkich Pracowników Urzędu Gminy Dopiewo, którzy w swojej służbie publicznej kierują się obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi oraz troską o dobro wspólnoty samorządowej gminy, zgodnie z hasłem: "najważniejszy jest dla nas człowiek ze swoimi potrzebami, marzeniami i problemami". Jest on stworzony w celu pogłębiania zaufania mieszkańców do pracowników samorządu terytorialnego a także ma na celu wsparcie pracowników urzędu w realizacji standardów etycznego postępowania i zachowania się wynikającego z pełnionych obowiązków. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez każdego pracownika.

1.         Godnie reprezentuje Urząd, przedkładając dobro publiczne nad własne. W trosce
o wizerunek Urzędu nie wyraża krytycznych opinii na temat instytucji lub pracowników w obecności interesariuszy.

2.         Pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją bezstronnie, obiektywnie i sumiennie z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

3.         W kontaktach z interesariuszami i współpracownikami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy, dba o dobre stosunki międzyludzkie; przestrzega cudzej prywatności - koncentruje się na swojej pracy a nie życiu innych.

4.         Jest lojalny względem współpracowników i przełożonych. Nie obarcza swoimi zadaniami innych współpracowników. Nie podejmuje działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.

5.         Nie podejmuje prac dodatkowych, które kolidują z obowiązkami służbowymi.

6.         Nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych w miejscu pracy.

7.         W życiu i w pracy kieruje się zasadami uczciwości i stosuje zasadę fair play. Odznacza się wysoką kulturą osobistą w miejscu pracy i poza nim. Jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia.

8.         Nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych.

9.         Nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym
a prywatnym. W sytuacji powstania takiego zdarzenia dba, aby został on rozstrzygnięty zgodnie z prawem.

10.     Podwyższa swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych, poprzez udział w szkoleniach i kursach dotyczących działania samorządu terytorialnego. Jest twórczy w wykonywaniu zadań, angażując przy tym swoją wiedzę i umiejętności. Jest zobowiązany do znajomości przepisów prawa będącego podstawą wykonywanej pracy i dzieli się tą wiedzą
z innymi.

 

Dopiewo, listopad 2015 r.