OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.61.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działki o nr ewid. 425/5, obręb Konarzewo, gmina Dopiewo.