OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.58.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 869, 424, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo.