Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie cieku wodnego i ulicy Młyńskiej, gmina Dopiewo- część A.