Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Ks. Kozierowskiego - część A - etap I.