Obwieszczenie Nr IR-III.7821.10.2021.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku:

- o wydaniu postanowienia Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-III.7821.10.2021.13) o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Starosty Poznańskiego nr 6/2021 z 29 marca 2021 r. (znak: WD.6740.48.2020.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Dębowej w Skórzewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem;

- o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-III.7821.10.2021.13) uchylająca w części decyzję Starosty Poznańskiego i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałe części utrzymująca decyzję w mocy.