Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Doradztwo dla organizacji pozarządowych Gminy Dopiewo”, złożoną przez Fundację Rozwoju INTEGRO