Z a r z ą d z e n i e   Nr  283/05

 

Wójta Gminy Dopiewo

 

z dnia 26 lipca 2005 roku

 

 w sprawie  wprowadzenia  do stosowania Kart Usług

 w Urzędzie Gminy Dopiewo

 

na podstawie art. 33 ust. 1. pkt. 5 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153,poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz.1717; Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dopiewie zarządzam co następuje:

  

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Dopiewo zestawienie najczęściej świadczonych usług przez Urząd Gminy opisanych w formie Karty Usług.

§ 2. Karta Usług to opis świadczeń realizowanych przez Urząd Gminy Dopiewo na rzecz mieszkańców gminy oraz innych klientów.

§ 3. Do zadań Pracowników Urzędu Gminy należy aktualizacja kart w miarę potrzeb a przede wszystkim w wyniku zmian obowiązujących przepisów oraz w celu usprawnienia przebiegu opisywanych procesów.

§ 4. Karty usług zostaną umieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w miejscu dostępnym i widocznym dla klientów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

Andrzej Strażyński

Wójt Gminy Dopiewo