OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.47.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 251/12, 252/3, 252/18, 252/5, obręb Palędzie, gmina Dopiewo.