OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.38.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 451/25, 451/20, 451/15, 451/27, 449/13, 449/11, 442/1, 440/49, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo.