Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Wysokiej, gmina Dopiewo.