OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.48.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników bezodpływowych na wody deszczowe wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, na terenie działek o nr ewid. 541/7, 541/8, 235/13, 235/11, 542/11, obręb Konarzewo, gmina Dopiewo.