OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.32.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego obiektu budowlanego o funkcji administracyjno-biurowej, na terenie działek o nr ewid. 533/25, 533/26, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo.