OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.43.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na terenie działek o nr ewid. 9/3, 9/19, 9/26, 9/37, obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo.