OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.41.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na terenie działki o nr ewid. 220/12, obręb Konarzewo, gmina Dopiewo.