OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.39.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze słupami i szafą kablową, na terenie działek o nr ewid. 493/26, 493/27, obręb Konarzewo, gmina Dopiewo