OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.33.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską, na terenie działki o nr ewid. 41/4, obręb Gołuski, gmina Dopiewo.