OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.23.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki o nr ewid. 1/14, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo.