OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.24.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 161/9, 162/9 obręb Gołuski, gmina Dopiewo.