Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Dopiewo.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Dopiewo.
  4. Zamknięcie obrad sesji.