OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.14.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Miejsca Obsługi Podróżnych „Palędzie” poprzez budowę pawilonu stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi, budowę pawilonu restauracji wraz z obiektami towarzyszącymi oraz obsługującą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w pasie drogi ekspresowej S11 na terenie obejmującym działki o numerze ewid.: 211/6, 212/3, 204/1, 204/3, 217/3, obręb: Dąbrówka, o nr ewid. 411/3, obręb Skórzewo, o nr ewid. 110/2, obręb Gołuski, gmina Dopiewo.