OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.10.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działki o nr ewid. 169/26, obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo.