OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.06.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 112/4, 858/1, 117/8, 117/7, 112/3 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo.