OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.12.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działki o nr ewid. 174/4 obręb Gołuski, gmina Dopiewo.