OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.11.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 202/21, 202/20, 168, 169 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo.