OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.09.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działki o nr ewid. 345/80 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo.