OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.07.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki o nr ewid. 343/61 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo.