Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.16.2017 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum magazynowo dystrybucyjnego z obiektami i instalacjami towarzyszącymi na terenie działek o nr ewid. 201, 202, 203/2 oraz 204/4 obręb Gołuski, Gmina Dopiewo.