Uchwała Nr XL/328/05

Rady Gminy Dopiewo

z 27 czerwca 2005 r.

 

w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Dopiewiec, rejon ulicy Szkolnej, działka nr 190/1 oraz część działki 191.

 

            Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 08.03.1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806), w związku z potrzebą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapisów ustaleń szczegółowych dla terenu położonego w miejscowości Dopiewiec w granicach wskazanych w załączniku graficznym nr 1 do uchwały, stanowiącym jej integralną całość, wraz z terenami niezbędnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

 

§2.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczy niniejsza uchwała jest działka nr 190/1 oraz część działki 191 o powierzchni około 3,1 ha, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dopiewiec przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

§3.

Plan winien być opracowany na zasadach i w trybie określonym w art. 17 ustawy z 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dopiewie.

 

§5.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzenia czynności formalno - prawnych zgodnie z wymogami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w „Echo Dopiewa” oraz poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 Uzasadnienie

 

Z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w/w działek położonych w Dopiewie wystąpili właściciele nieruchomości. Zmiana planu związana jest z koniecznością regulacji układu komunikacyjnego dla wnioskowanego terenu.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo teren ten jest przeznaczony pod usługi, aktywizację gospodarczą oraz zieleń łęgową.