Urząd Gminy w Dopiewie przyjmuje wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

 

Wnioski są przyjmowane  od 15.02.2021 r. do 30.07.2021 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Hejwosz, pokój nr 14, tel. 618 906 395


Do wzięcia udziału w programie uprawnione są następujące podmioty:

- właściciele i użytkownicy wieczyści, nie prowadzący działalności gospodarczej,

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,

- Instytuty badawcze,

- stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy, którzy posiadają nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.

Do skorzystania ze środków finansowych w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych przez w/w podmioty uprawnione stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne.


Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu.


Dotacja wynosi 100% na:

- demontaż, transport i unieszkodliwianie;

- odbiór, transport i unieszkodliwianie.

Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest pochodzą z WFOŚiGW, budżetu powiatu poznańskiego oraz gminy.


Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.


Do wniosku należy dołączyć:

- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (akt notarialny, odpis księgi wieczystej lub inne);

- zgoda właściciela/współwłaściciela (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości);

- pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (w sytuacji działania przez pełnomocnika);

- wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku);

- wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).

 

Jednocześnie przypominamy, że Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.