Uchwała Nr XL/327/05

      Rady Gminy Dopiewo

      z dnia 27 czerwca 2005r.

 

 w sprawie nadania: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002r Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002r Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002r Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003r Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r Nr 102 poz. 1055), w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U z 2004r Nr 99 poz. 1001), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

 Nadaje się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dopiewie Statut w następującym brzmieniu:

 

STATUT OŚRODKA SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE

 

§1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

2.         Uchwały Nr X/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Dopiewie z dnia 26 kwietnia 1990r w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

3.         Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

4.         Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinny  ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami ).

5.         Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami ).

6.         Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami ).

7.         Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami )

8.         Innych ustaw nakładających zadania na Ośrodki Pomocy Społecznej, oraz zadania zlecone na podstawie upoważnień ustawowych wydanych przez organ Gminy.

 

 

§2. Siedziba Ośrodka mieści się w Dopiewie i obszarem działania jest gmina Dopiewo.

 

§3. Zakresem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie jest:

1.      Niesienie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

2.      Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

3.      Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom w zakresie tworzenia warunków sprzyjających poprawie ich bytu i usamodzielnienia się.

4.      Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.

5.      Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

 

§ 4. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy.

 

§ 5. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy w ramach realizacji zadań      własnych, z budżetu Państwa w ramach realizacji zadań zleconych Gminie o charakterze obowiązkowym, a także innych źródeł (organizacje społeczne, stowarzyszenia charytatywne, fundacje, osoby prawne i fizyczne).

 

§ 6. W wykonywaniu zadań określonych w § 3 Ośrodek współdziała w szczególności z:

1.      Zakładami ochrony zdrowia,

2.      Organizacjami społecznymi i charytatywnymi,

3.      Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi,

4.      Fundacjami,

5.      Stowarzyszeniami i grupami samopomocy społecznej ,

6.      Pracodawcami,

7.      Osobami fizycznymi.

 

§7. W skład Ośrodka wchodzą:

1.      Kierownik

2.      Pracownicy socjalni

3.      Specjaliści pracy socjalnej

4.      Pracownik d/s świadczeń i dodatków mieszkaniowych

5.      Pracownik d/s świadczeń rodzinnych

6.      Główny księgowy

§8. Odpowiedzialnym za prace Ośrodka jest Kierownik, który w szczególności:

1.        Ustala potrzeby Gminy w zakresie pomocy społecznej,

2.        Ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka,

3.        Zarządza mieniem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,

4.        Sprawuje nadzór nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i pracą pracowników Ośrodka,

5.        Pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników,

6.        Składa coroczne sprawozdania Radzie Gminy z działalności Ośrodka, oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§9. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 

§10. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami).

 

§11. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka opracowany przez jego Kierownika.

2.         Regulamin organizacyjny stanowi podstawę do określenia przez Kierownika zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

 

 §12. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jest Wójt Gminy.

 

§13. Zmiany postanowień niniejszego statutu wymagają formy przyjętej do jego zatwierdzenia.

 

 §14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§15. Traci moc Uchwała Nr XXVI/227/04 z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie nadania    Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dopiewie.

 

§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.