OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.77.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, na działkach o nr ewid. 113/1, 216/2, 216/1, 12/9, 235/1, 235/6, 12/12, 235/8, 235/10, 12/11, 10 obręb Zakrzewo.