OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.63.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działki o nr ewid. 343/61, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo.