OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.67.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki o nr ewid. 300/15, obręb Trzcielin,  gmina Dopiewo.