OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.60.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działki o nr ewid. 50/2, obręb Dopiewiec,  gmina Dopiewo