RPPiOŚ.6733.61.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 44/14, 31/1 obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo