OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.51.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 286/5, 288, 276, 307/3, 289/2, obręb Gołuski,  gmina Dopiewo.