OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.52.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 2/34, 2/35, 2/94, 2/95, 2/96, 2/97, 2/98, 2/99, 4/46, 4/43, 4/49, 4/59, 4/63, 4/65, 4/64, 4/62, 4/61, 4/60, 4/55, 4/51, 4/52, 4/50, 4/47, 4/44, 4/45, 4/48, 4/53 4/54, 3/8, obręb Skórzewo,  gmina Dopiewo.