OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.44.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, nn-0,4kV, słupa linii napowietrznej SN-15kV, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek o nr ewid. 21/2, obręb Dąbrówka, działek o nr ewid. 218/12, 218/13, 218/14, 218/15, 218/20, 218/19, 218/18, 218/17, 218/16, obręb Dąbrowa,  gmina Dopiewo