OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.43.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek o nr ewid. 163/15, 169/19, 163/20, 163/21 obręb Gołuski,  gmina Dopiewo