Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.GP.4000.34.2020r. z dnia 29 maja 2020r. o uchyleniu w całości oraz przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Wójta Gminy w Dopiewie z dnia 05 listopada 2019r. nr 229.2018; znak RPPiOŚ.6730.229.2018.dot. odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz na budowie drogi wewnętrznej, przewidzianej do realizacji na działce nr 442/2, położonej w Dąbrowie, gmina Dopiewo.