OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.30.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 170, 178/2 obręb Dąbrówka,  gmina Dopiewo.