OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.94.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 345/64, 345/80 obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo.