OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.90.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 344/71, 344/55, obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo.