OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.89.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,  na terenie działek o nr ewid. 287/6, 287/8, 287/17, obręb Konarzewo,  gmina Dopiewo.